மூடு

மருத்துவமனைகள்

அரசு பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மருத்துவமனை

விஜயபுரம் , திருவாரூர் - 610001

அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனை

மருத்துவ கல்லூரி, திருவாரூர்-610004

அரசு மருத்துவமனை

நன்னிலம் - 610105

அரசு மருத்துவமனை

குடவாசல் - 612601

அரசு மருத்துவமனை

வலைங்கைமான் - 612804

அரசு மருத்துவமனை

திருத்துறைபூண்டி - 614713

அரசு மருத்துவமனை

கூத்தாநல்லூர் - 614101