மூடு

வடுவூர் பறவையகம்

மரக்கிளையில் உள்ள கூட்டில் பறவைகள் அமர்ந்திருக்கும் காட்சி
படத்தை பார்க்க மரக்கிளையில் உள்ள கூட்டில் பறவைகள் அமர்ந்திருக்கும் காட்சி
மரக்கிளையில் உள்ள கூட்டில் பறவைகள் அமர்ந்திருக்கும் காட்சி
படத்தை பார்க்க மரக்கிளையில் உள்ள கூட்டில் பறவைகள் அமர்ந்திருக்கும் காட்சி
மரக்கூட்டில் பறவைகள்
படத்தை பார்க்க மரக்கிளையில் உள்ள கூட்டில் பறவைகள் அமர்ந்திருக்கும் காட்சி