பதவியும் பெயரும்

மாவட்ட நிருவாகம்

சுருக்கக்குறிப்பு படம் பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி
Collr திரு த.ஆனந்த் இ.ஆ.பமாவட்ட ஆட்சியர்collrtvr[at]nic[dot]in04366-223344
District Revenue Officer திரு க. சக்திமணிமாவட்ட வருவாய் அலுவலர்dro[dot]tntvr[at]nic[dot]in04366-224178
Joint Director Dr.தெய்வநாயகி B.S,M.Sஇணை இயக்குனர்/திட்ட இயக்குனர்drda[dot]tntvr[at]nic[dot]in04366-222168
Police திரு வி. விக்ரமன் இ.கா.பகாவல்துறை கண்கானிப்பாளர்sp[dot]tvr[at]tncctns[dot]gov[dot]in04366-250377