மூடு

வருவாய் நிருவாகம்

பெயர் மொத்த எண்ணிக்கை
வருவாய் கோட்டம் 2
வருவாய் வட்டம் 9
வருவாய் குறுவட்டம் 28
வருவாய் கிராமங்கள் 573

 

வருவாய் கோட்டங்கள் (2) :
வ.எண் வருவாய் கோட்டம்
1 திருவாரூர்
2 மன்னார்குடி

 

வருவாய் வட்டங்கள் (8) :
வ.எண் வருவாய் கோட்டம் வருவாய் வட்டம்
1 திருவாரூர்
 1. திருவாரூர்
 2. நன்னிலம்
 3. குடவாசல்
 4. வலங்கைமான்
2 மன்னார்குடி
 1. நீடாமங்கலம்
 2. மன்னார்குடி
 3. திருத்துறைப்பூண்டி
 4. கூத்தாநல்லூர்
 5. முத்துப்பேட்டை

 

வருவாய் குறுவட்டங்கள் (28) :
வ.எண் வருவாய் கோட்டம் மொத்த வட்டம் மொத்த குறுவட்டம்
1 திருவாரூர் 4 13
2 மன்னார்குடி 5 15

 

வருவாய் குறுவட்டங்கள் பட்டியல் :
வருவாய் கோட்டம் வருவாய் வட்டம் வருவாய் குறுவட்டம்
திருவாரூர் திருவாரூர்
 1. திருவாரூர்
 2. குன்னியூர்
 3. திருக்கண்ணமங்கை
திருவாரூர் நன்னிலம்
 1. நன்னிலம்
 2. சன்னாநல்லூர்
 3. பேரளம்
 4. அகரத்திருமாளம்
திருவாரூர் குடவாசல்
 1. திருவீழிமிழலை
 2. குடவாசல்
 3. செல்லூர்
திருவாரூர் வலங்கைமான்
 1. வலங்கைமான்
 2. ஆலங்குடி
 3. ஆவூர்
மன்னார்குடி நீடாமங்௧லம்
 1. நீடாமங்௧லம்
 2. வடுவூர்
 3. கொரடாச்சேரி
மன்னார்குடி மன்னார்குடி
 1. மன்னார்குடி
 2. உள்ளிக்கோட்டை
 3. கோட்டூர்
 4. தலையாமங்கலம்
 5. பாலையூர்
மன்னார்குடி திருதுறைப்பூண்டி
 1. திருதுறைப்பூண்டி
 2. ஆலத்தம்பாடி
 3. முத்துப்பேட்டை
 4. எடையூர்
மன்னார்குடி  கூத்தாநல்லூர்
 1. கூத்தாநல்லூர்
 2. வடபாதிமங்கலம்
 3. குளிக்கரை

 

வருவாய் கிராமங்கள் (573) :
வ.எண் வருவாய் கோட்டம் வருவாய் வட்டம் வருவாய் கிராம எண்ணிக்கை
1 திருவாரூர் திருவாரூர் 68     (PDF 60 KB)
2 திருவாரூர் நன்னிலம் 73     (PDF 61 KB)
3 திருவாரூர் குடவாசல் 63     (PDF 61 KB)
4 திருவாரூர் வலங்கைமான் 71     (PDF 64 KB)
5 மன்னார்குடி நீடாமங்௧லம் 51     (PDF 62 KB)
6 மன்னார்குடி மன்னார்குடி 115     (PDF 73 KB)
7 மன்னார்குடி திருதுறைப்பூண்டி 77     (PDF 63 KB)
8 மன்னார்குடி கூத்தாநல்லூர் 55     (PDF 63 KB)
9 மன்னார்குடி முத்துப்பேட்டை 39     (PDF 48KB)