மூடு

வளர்ச்சித்துறை

மாவட்ட ஊராட்சிகள்
மாவட்ட ஊராட்சியின் பெயர் வார்டு எண்ணிக்கை
திருவாரூர் 18

வட்டார ஊராட்சிகள்
வ.எண் வட்டார ஊராட்சியின் பெயர் வார்டு எண்ணிக்கை
1. திருவாரூர் 14
2. நன்னிலம் 18
3. குடவாசல் 17
4. கொரடச்செரி 18
5. வலங்கைமான் 15
6. நீடாமங்கலம் 21
7. மன்னார்குடி 22
8. கோட்டூர் 20
9. திருத்துறைபூண்டி 16
10. முத்துப்பேட்டை 15

கிராம ஊராட்சிகள் – வட்டாரம் வாரியாக
வ.எண் வட்டாரம் ஊராட்சி ஒன்றியம்
1. திருவாரூர் 34 (51 KB) </td
2. நன்னிலம் 48 (58 KB)
3. குடவாசல் 49 (56 KB)
4. கொரடச்செரி 44 (56 KB)
5. வலங்கைமான் 50 (58 KB)
6. நீடாமங்கலம் 44 (56 KB)
7. மன்னார்குடி 51 (59 KB)
8. கோட்டூர் 49 (56 KB)
9. திருத்துறைபூண்டி 32 (54 KB)
10. முத்துபேட்டை 29 (54 KB)

 

நகராட்சிகள்
எண் நகராட்சியின் பெயர்
1. திருவாரூர்
2. மன்னார்குடி
3. திருத்துறைப்பூண்டி
4. கூத்தாநல்லூர்

 

பேரூராட்சிகள்
எண் பேரூராட்சியின் பெயர்
1. நன்னிலம்
2. பேரளம்
3. குடவாசல்
4. கொரடாச்சேரி
5. வலங்கைமான்
6. நீடாமங்கலம்
7. முத்துப்பேட்டை