மூடு

உதவித் தொலைபேசி இணைப்புகள்

வ.எண் கட்டுப்பாட்டு அறை தொடர்பு எண்
1. மாநில கட்டுப்பாட்டு அறை 1070
2. மாவட்ட கட்டுப்பாட்டு அறை 1077
3. மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் 04366 – 221003
4. காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை 100
5. விபத்து உதவி எண் 108
6. தீ தடுப்பு, பாதுகாப்பு 101
7. விபத்து அவசர வாகன உதவி 102
8. குழந்தைகள் பாதுகாப்பு 1098
9. பேரிடர் கால உதவிக்கு 1077
10. பாலின துன்புறுத்தல் தடுப்பு உதவி 1091
11. இந்திய தொலை தொடர்பு துறை உதவி 1500